Håkan Björklund

Aquatic Environment, Nature Conservation & Diving

 

 

Jag är utbildad biolog med inriktning på akvatiska miljöer, främst i sötvatten. Jag har arbetat som biolog sedan 1998. Mitt arbete består i olika undersökningar i vatten, men främst i att skapa och restaurera våtmarker och att restaurera åar och bäckar. Jag har stor erfarenhet av restaureringsarbete i vattenanknutna miljöer, och har en bred förståelse för ekologiska sammanhang. Min inriktning mot vattenmiljöer var självklar då jag ser vatten som livsnerven för allt liv, utan friskt vatten har vi svårt att överleva.

Mitt intresse för vatten fanns redan som barn, och innan jag börjat skolan satt jag ofta vid sjön och metade. Med tiden blev jag en mer passionerad sportfiskare, ett intresse som fortfarande finns kvar. Men allteftersom jag började arbeta med fiskevård kom fiskandet mer och mer i skymundan och intresset för fiskar och dess miljöer kom i främsta rummet. Och när jag kom till Röda havet 2005 och började dyka började mitt intresse att öka för de komplexa och känsliga livsmiljöerna i korallreven. Och min fascination för hajar ökade avsevärt efter att jag mött dem öga mot öga för första gången. Vackra och imponerande djur som tyvärr ofta betraktas som bestialiska mördare. Problematiken med hajfensfiske och hajar som bifångst är ett ämne jag brinner för och kommer att ta upp många gånger här, liksom övrigt rovfiske och dålig förvaltning av akvatiska resurser. Många arter eller bestånd av olika arter håller på att försvinna pg a överfiske orsakat av kortsiktiga ekonomiska aspekter.

Med tiden har det blivit ett antal dyk i väldigt skiftande miljöer och varierande mål. Allt från havsöring på en meters djup i skånska åar till hajar och valar i öppet hav i Sydafrika. Mest har det dock blivit Röda havet som är en pärla för sportdykare på förhållandevis måttligt avstånd. Sidan ska inte vara någon dykdagbok även om jag kommer att skriva en del inlägg av den typen.

Sidan här har jag startat för att försöka öka folks förståelse för havet och alla organismer i det. Jag vill även påverka människor till att i sin vardag agera så att denna fantastiska värld som finns under ytan kan bevaras. För haven är starkt påverkade av olika utsläpp, överfiske, dumpning av bifångster mm. Många fiskemetoder och redskap är oselektiva och tar död på mängder med organismer och förstör viktiga bottenmiljöer trots att det finns alternativa metoder.  Men min övertygelse är att ökad medvetenhet och mer konsumentkrav kan ändra utvecklingen. Mycket är gjort, men massor av arbete återstår. Och vänds inte utvecklingen så riskerar vi en riktig katastrof med svåröverskådliga konsekvenser.

Och jag tror att varje människa kan påverka utvecklingen, såväl i smått som i stort. Vilka kemikalier vi använder i hemmet, hur mycket vi använder dem. Hur vi hanterar vårt avfall, vilken fisk vi köper. Vi kan alla förändra små saker i vår vardag utan att behöva avstå ett gott liv med guldkant i tillvaron. Alla förändringar som vi gör för att förbättra, även om de är små, leder mot rätt håll. Och om många gör små förändringar blir det stor skillnad.

I oktober 2014 åkte jag och min sambo Anne åka till Fiji och arbeta som volontärer med ett hajprojekt. Projektet syftar i första hand till att skydda och bevara de 8 hajarter som lever på revet invid Pacific Harbour på Fijis huvudö Viti Levu, men även för att öka kunskapen om hajarnas biologi och migration samt behovet av skyddsåtgärder globalt för hajar. Det var både roligt och intressant, och jag  delar med mig en del av resan här såväl i text som med bilder och filmer. Dagboken på sidan kommer till stor del att fungera som resedagbok. 

English

I´m a biologist with focus on aquatic environments, mostly in freshwater. I have worked as a biologist since 1998. My work consist in investigations and measures in freschwater for conservation and restoration of wetland and watercoarses. I have great experience in restoring these environments, and big understandig of ecological contaxt. My focus in water was obvious, since water is essential for all organisms, without fresh water we can hardly survive.

My fascination for water started early. As a child I often went down to the lake, fishing by the shore. As time passed I became a more passionate angler, a hobby I still have. But when I started working with restoring fish environment, fishing ended up in the background for me. And when I came to the Red sea 2005 and begun scubadiving, my interest for the komplex and sensitive enivironments in coral reefs came in focus. And my fascination for sharks increased when I first met them closely. Beatiful impressive animals, often misunderstood and treatened as bestialic murderers. The problem with finning and by-catch are subjects I´m gonna write more about.

With time I´ve done some diving in various enivironment and with quite different goals. From looking att trout at 1 m depth in swedish river to sharks and humpback wales at open sea in South Africa. But mostly I have gone to the Red Sea, with realy great divingsites at a quite moderate distance. This site will not be a diving loggbook, thou I´m gonna write some articles about diving.

My aim for this site is to try to increase peoples understanding for the sea and aquatic organisms. I want to ifluence poeple to act in their daily life so this beautiful world that excist underneath the surface can be protected. Because the sea is strongly affected by pollutions, overfishing, dumping of by-catch etc. Many fishing-methods and gears are unselective and kills a lot of organisms and destroy the seabed, dispite that better methods and gear are available. But I´m convinced that increased knowledge and demands from consumers can change that. Changes are in progress, but very much remain to be done. And if we don't make big progress, we are risking a really big catastrofy with  obscure implications.

And I do believe that every one can make a difference, in small and big matters. Which chemicals we use at home, and how much of them we use. How we handle our garbage, which fish we buy. We can all make some changes whitout abstaining our good life. Every change we do to make a difference  leads in the right direction. And many small changes make big difference.

In October 2014 me and my former girlfriend went to Fiji to work as volonteers at a project about sharks. The project mainly aims to protect the 8 species of sharks that inhabit the reef at Pacific harbour at Fijis main island Viti Levu, but also to increase knowledge about sharks biology, migration patterns and needs for protection measures for sharks globaly. It was fun and interesting, and I have shared some of my experiences in the diary.